Bureauprofiel

BBSO is een onderzoeksbureau gespecialiseerd in sociaalwetenschappelijk beleidsonderzoek en beleidsadvies. Kernbegrippen in ons onderzoek zijn: deskundigheid, persoonlijke betrokkenheid en bruikbaarheid van informatie voor beleidsmakers. Zo leveren we kennis als bijdrage voor ‘evidence based policy’. Onderzoek als creatief en gedegen ‘fundament voor verandering’.

Zicht op ontwikkeling, implementatie en resultaten van beleid
BBSO verricht onderzoek naar de doeltreffendheid of effectiviteit van beleidsinstrumenten en ook naar de doelmatigheid (efficiency) van beleidsinterventies. Het gaat om beleidsonderzoek, effectstudies en om evaluaties van wetgeving. We hebben hiertoe gedurende twintig jaar veel ervaring opgebouwd met zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Kennis van onderzoek
We richten ons op een gefundeerd onderzoeksdesign, spelen in op de behoeften van de opdrachtgever, houden rekening met de diverse fasen van de beleidscyclus en leveren bruikbare informatie voor nieuwe beleidsvorming. BBSO heeft ervaring met verschillende typen onderzoek:

 • verkennende studies
 • quick scans
 • evaluatieonderzoek (plan-, proces- en effectevaluaties)
 • monitoring
 • Rekenkameronderzoek
 • benchmarking
 • onderzoek naar ‘good practices’

Om de hoofdvraag van een beleidsonderzoek goed te kunnen beantwoorden, kunnen we diverse beproefde onderzoeksmethoden toepassen:

 • grootschalige dataverzameling via enquêtes (internet en/of schriftelijk)
 • het afnemen van interviews; ‘face to face’ en telefonische interviews
 • data-analyse van grote bestanden
 • literatuur- en dossieronderzoek
 • focusgroepen
 • workshops
 • expertmeetings

Beleidsonderzoek  en wetenschap
BBSO heeft een nauwe samenwerkingsrelatie met de Radboud Universiteit Nijmegen. Hierdoor kunnen we optimaal van elkaars expertise en onderzoekscapaciteit gebruik maken. Wij leveren praktisch toepasbaar beleidsonderzoek dat wetenschappelijk is onderbouwd.

Beleidsadvies
In ons beleidsonderzoek kan ook sprake zijn van beleidsinhoudelijk advies. Met dit advies ondersteunen we beleidsmakers bij het ontwikkelen van (nieuw) beleid. Ons motto is dat het beleidsadvies het resultaat moet zijn van gedegen en creatief empirisch onderzoek.

Ervaring en betrokkenheid
Naast professionele kennis en ervaring kunt u van ons ook inhoudelijke motivatie en betrokkenheid verwachten. De samenleving vraagt om goed gefundeerde oplossingen van maatschappelijke vraagstukken; wij willen daar onze bijdrage aan leveren. Ons onderzoek en advies krijgt daardoor ook een kwalitatieve meerwaarde bij uw beleidsvorming en implementatie van beleid.