Disclaimer

BBSO streeft ernaar om deze website voortdurend en met uiterste zorg te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat BBSO geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.

BBSO is niet verantwoordelijk voor aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

In het gedeelte van deze website waar onze publicaties staan vermeld, geldt het principe dat de rapportages voor derden beschikbaar zijn. Uitzonderingen hierop vormen rapporten of andere publicaties waarbij de opdrachtgever expliciet heeft aangegeven de publicatie niet openbaar te willen maken.

Bent u rechthebbende van een afbeelding op onze website en wilt u dat wij deze verwijderen? Stuur dan een mailtje naar info@bbso.nl of bel met 024-3245102. Vermeld svp duidelijk over welke pagina en welke afbeelding het gaat. Geef ook aan waaruit blijkt dat u de rechthebbende bent. Wij zullen de betreffende afbeelding zo snel mogelijk verwijderen.

Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze disclaimer, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via het contact formulier.