Migratie en integratie

Migratie en integratie vormen al langere tijd belangrijke politieke en maatschappelijke thema’s in Nederland. Sinds de migratie van Oost-Europese groepen naar Nederland en de toestroom van vluchtelingen naar Europa en Nederland, staat het integratievraagstuk weer prominent op de beleidsagenda.

BBSO heeft ruime ervaring met onderzoek naar factoren die een rol spelen in de integratie van verscheidene doelgroepen. Onze ervaring is breed en substantieel: we verrichten onderzoek naar Marokkaanse en Turkse ouderen en jongeren, naar verschillende groepen vluchtelingen, Antilliaanse jongeren, naar woonwagenbewoners en zigeuners (Roma en Sinti). Bovendien onderzoeken we de integratie van verschillende groepen migranten naar verschillende relevante werkvelden.

Migranten en sociaaleconomische positie
Zo is en wordt onderzoek gedaan naar de (sociaaleconomische) positie van migranten en de beleidsmaatregelen om deze positie te verbeteren:

 • evaluatie van Migrantenwerkwinkels in vier grote steden
 • studies naar de ervaringen en de sociaaleconomische positie van groepen vluchtelingen
 • evaluatie van werk- en scholingsprojecten voor woonwagenjongeren
 • onderzoek naar arbeids- en scholingsinstrumenten voor Antilliaanse en Arubaanse jongeren
 • monitoring van stimuleringsprojecten voor Turkse en Marokkaanse jongeren

Media en minderheden
Bovendien is de mogelijke bijdrage van media op de integratie van migranten onderzocht:

 • onderzoek naar Studio IM, werkwijze binnen een kleurrijk video-experiment
 • evaluatie van experimenten voor en door etnische groepen bij lokale omroepen (Minderheden in beeld)
 • onderzoek naar functie en perspectief van het blad Woonwagennieuws voor de doelgroep

Polarisatie en radicalisering
Ook is onderzoek verricht naar programma’s en interventies om integratie te versterken en de risico’s op polarisatie en radicalisering te verminderen:

 • evaluatie van beleid, maatregelen en ervaringen van gemeenten en instellingen in etnisch gemengde wijken
 • evaluatie van aanpak ‘School zonder racisme’
 • onderzoek naar Marokkaanse kadervorming (Marokkaanse buurtvaders) in Gouda, Utrecht en Amsterdam
 • een ‘quick scan’ van draagvlak van een provinciale antidiscriminatievoorziening in Overijssel

Voor- en vroegschoolse educatie allochtone kinderen

 • onderzoek naar de rol van voor- en vroegschoolse educatie voor allochtone kinderen, in opdracht van het ministerie van VWS

Integratiebeleid lokale overheden
De mogelijkheden die lokale overheden hebben, zijn onderwerp geweest van onderzoek en advies op het vlak van gemeentelijk integratiebeleid:

Een van de belangrijke kenmerken van onze studies op dit terrein is de combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Naast het verzamelen van relevante kwantitatieve data, wordt in interviews door ervaren veldonderzoekers zicht gekregen op de achtergronden en beweegredenen van de onderzochte personen en groepen. Een dergelijke benadering geeft inzicht in de leefsituatie, motieven en verwachtingen van groepen migranten en van hun beeld van Nederland als een ‘wereld van verschil’.