Scholing, werk en inkomen

Scholing, werk en inkomen krijgen de laatste jaren steeds meer aandacht in het overheidsbeleid. Bij scholing hangt het mede samen met de behoefte om veroudering van kennis en vaardigheden tegen te gaan. In het licht van de Lissabonstrategie wordt gestreefd naar een concurrerende en dynamische kenniseconomie. Bovendien is scholing van belang in het beleid inzake arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Zo is er een omslag gaande van een verzorgingsstaat naar een activerende participatiemaatschappij, waarbij menselijk kapitaal een duidelijke plaats moet behouden.

Scholing en de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt
BBSO verricht onder meer onderzoek naar projecten die er op gericht zijn om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Het kan hier gaan om specifieke doelgroepen die via werk- en scholingstrajecten een extra stimulans verdienen. Zo zijn er projecten onderzocht voor Turkse en Marokkaanse jongeren, voor Antilliaanse en Arubaanse jongeren en voor woonwagenbewoners.

Ook is onderzoek gedaan naar de aansluiting tussen vraag en aanbod binnen bepaalde sectoren en naar de mogelijkheden om deze aansluiting te verbeteren. Zo is in samenwerking met een onderzoekspartner gekeken naar de mogelijke bijdrage van wervings- en bindingspremies in de sectoren onderwijs en zorg voor de ministeries van OCW en VWS. Ook is de bijdrage van het activeringsbeleid voor wachtgelders in het onderwijs onderzocht voor het Participatiefonds.

Gezond en veilig werken
Een belangrijke doelstelling van het overheidsbeleid is dat Nederlanders gezond en veilig kunnen werken, vanaf de start in hun eerste baan tot aan hun pensioen. In het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’ is bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor het aanleren van gezond en veilig werken in de mbo-opleidingen.

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben BBSO en het ITS een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder bedrijven en mbo’ers. Centrale vraag was hoe studenten en gediplomeerden van het mbo, vertegenwoordigers van (leer)bedrijven en stakeholders van betrokken organisaties aankijken tegen het aanleren van gezond en veilig werken in de mbo-opleidingen.

Schuldhulpverlening
Het aantal mensen met problematische schulden dat een beroep op de schuldhulpverlening doet, is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Problematische schulden kunnen de arbeidsparticipatie belemmeren. Ook kan het hebben van problematische schulden leiden tot andere maatschappelijke problemen, zoals het onverzekerd zijn, tot afsluitingen van gas/water/licht, huisuitzettingen en in meer algemene zin tot sociale uitsluiting.

In de activering van bijstandscliënten richting de arbeidsmarkt wordt het hebben van schulden als een belangrijke belemmerende factor beschouwd. BBSO heeft onderzoek gedaan naar een experimentele aanpak in Drenthe waar door middel van een activerend schuldhulpverleningsbeleid getracht is de re-integratie van uitkeringsgerechtigden te bevorderen. Het betrof derhalve een integrale aanpak waarbij schulphulpverlening en re-integratie samenlopen.