Veiligheid en criminaliteit

Veiligheid en criminaliteit staan bovenaan de lijst van belangrijke maatschappelijke aandachtspunten. BBSO verricht regelmatig onderzoek op verscheidene deelgebieden binnen dit het thema. We onderzoeken verschillende organisaties, beleidsmaatregelen en interventies op dit terrein. Voor een deel betreft het politiestudies, voor een deel gaat het om projectevaluaties van (preventie)programma’s en in andere gevallen worden haalbaarheidsonderzoeken verricht naar innovatieve interventies. Opdrachtgevers zijn veelal departementen, maar ook voor andere organisaties of werkverbanden verrichten wij beleidsonderzoek gericht op oplossingen voor dit vraagstuk.

Politie, organisatie en inzet binnen de maatschappij
De organisatie en inzet van de politie vormen bij BBSO al lange tijd onderwerpen van onderzoek. We kijken daarbij niet alleen naar het perspectief van de politie, maar ook naar de rol van de politie binnen de maatschappij en naar het perspectief van de burger.

Zo zijn op het terrein van de politie onder andere onderzoeken gedaan naar:

 • de aangifte van delicten bij de politie door burgers en de organisatie van de aangiftevoorzieningen door de politie
 • de bijdrage van ketensamenwerking tussen politie en ketenpartners bij de aanpak van jeugdcriminaliteit in Veiligheidshuis en justitiële casusoverleg
 • de wenselijkheid en mogelijkheden van samenwerking tussen overheid (politie) en bedrijfsleven bij bestrijding van criminaliteit
 • de communicatie tussen politieleiding en lokale bestuurders
 • de invloed van het werken in nachtdiensten op de verkeersveiligheid bij de politie
 • de positie en het functioneren van de vreemdelingenpolitie
 • de inzet van arrestatieteams bij de politie

Jeugdcriminaliteit, jeugdgroepen en risicojongeren
Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is langere tijd speerpunt in het landelijk veiligheidsbeleid. BBSO verricht onderzoek naar ‘jeugd en criminaliteit’ waarbij verscheidene programma-interventies en projecten worden geëvalueerd. Zo is en wordt onder meer onderzoek gedaan naar:

 • de ketensamenwerking tussen politie en ketenpartners bij de aanpak van jeugdcriminaliteit
 • de rol van het justitieel casusoverleg jeugd
 • de recidive bij jongeren die met de politie in aanraking zijn gekomen
 • het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren bij vandalisme, vernielingen en uitgaansgeweld
 • de effectiviteit van Halt bij de aanpak van lichte vormen van criminaliteit onder jongeren

Criminaliteit, overheid en bedrijfsleven
In het bestrijden van criminaliteit hebben zowel de overheid als het bedrijfsleven een groot belang. Onderzoekers van BBSO zijn betrokken bij onderzoeken die inzicht geven in deze relatie en in de vormen van criminaliteit gericht tegen bedrijven. Zo is grootschalig onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de criminaliteit in het bedrijfsleven (de detailhandel) en naar overvalcriminaliteit.  Ook is onderzoek gedaan naar de vraag op welke wijze informatie-uitwisseling en samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven kan bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van criminaliteit gericht tegen ondernemingen.