Alcohol- en drugsgebruik jongeren en beleid lokale overheid

Alcohol- en drugsgebruik jongeren en beleid lokale overheid

Overmatig gebruik van alcohol onder jongeren in Nederland wordt al meerdere jaren als een belangrijk probleem beschouwd. Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse jongeren al op jonge leeftijd drinken, vaak drinken en vooral veel drinken.

Ook zijn er zorgen over het gebruik van drugs. Bij het drugsgebruik gaat het mogelijk niet om een hoog percentage jonge gebruikers, maar de problematiek omvat wel de aard van het drugsgebruik door de betreffende jongeren. Het betreft niet dan niet zozeer het gebruik van softdrugs (het ‘blowen’), maar wel het gebruik van partydrugs (xtc/MDMA, amfetamine en 3MMC-varianten).

In opdracht van de Rekenkamer Geertruidenberg heeft BBSO onderzoek verricht naar “het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid van de gemeente Geertruidenberg”. Binnen het bredere gebruik van (genot)middelen onder jongeren – waaronder ook het gebruik van tabak – is de focus in dit onderzoek gericht op het gebruik van alcohol en drugs. In het Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Vertrouwen, verbinding en vooruitgang’ wordt verwezen naar het streven om vanuit het sociaal beleid specifiek in te zetten op het “gezonder en veiliger opgroeien van kinderen en jongeren, met nadrukkelijke aandacht voor alcohol- en drugspreventie”.

Met dit onderzoek streeft de Rekenkamer er naar inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van het in dit kader ingezette beleid en suggesties te verkrijgen voor mogelijk verdere versteviging van het beleid. Het onderzoek heeft geleid tot concrete aanbevelingen voor de gemeenteraad en lokale overheid voor de aanpak van de problematiek.

In het rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek naar het geformuleerde gemeentelijk beleid op dit terrein, de beleidsuitvoering daarvan door professionals en naar ervaringen van inwoners van de gemeente Geertruidenberg inzake alcohol- en drugsgebruik door jongeren. Door de brede aanpak in het onderzoek is, naast een analyse van het beleid en de beleidsuitvoering, ook een beeld verkregen van de doeltreffendheid van het beleid op basis van een aantal kwalitatieve indicaties.

Rapport in opdracht van Rekenkamer Geertruidenberg

“STAP UIT DE ROES”

Een onderzoek naar de doeltreffendheid van het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid van de gemeente Geertruidenberg

https://geertruidenberg.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/1c998f3f-8dfa-42a1-af21-c9d515bd41e5?documentId=19bc8a75-529b-459b-99e3-5d3b41e319ee&agendaItemId=fc5d656e-61c4-4fc0-ba08-a4976054f295