Flexteams van de politie onder de loep

Flexteams van de politie onder de loep

Flexibiliteit in de politieorganisatie

Om de operationele flexibiliteit van de politieorganisatie te versterken, is in het Inrichtingsplan Nationale Politie een zelfstandig organisatieonderdeel op districtsniveau opgenomen: het Flexteam. De kerntaak van het flexteam is het op aanvraag probleemgericht inzetten van capaciteit ter ondersteuning van basisteams en districtsrecherche. Het flexteam kent daarbij een generieke taakstelling: het kan zowel op handhaving, opsporing, noodhulp als intelligence betrekking hebben. De inzet van een flexteam is daarbij ondersteunend, tijdelijk en aanvullend.

Onderzoek naar waarde Flexteams

In opdracht van de landelijk portefeuillehouder Gebiedsgebonden Politie bij de politie, is door BBSO onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde die basisteams en districtsrecherche toekennen aan de flexteams. Daartoe is onder meer een enquête uitgezet onder alle teamchefs van de basisteams en van de districtsrecherche. De respons op de enquête was hoog: van de basisteams heeft 69% gereageerd en van de districtsrecherche 65%.

Grote waardering voor flexteams

Het onderzoek wijst uit dat basisteams en districtsrecherche een grote waardering hebben voor de inzet van de flexteams. Van de kwaliteitskenmerken worden met name de flexibiliteit in de interne afstemming tussen afnemer en flexteam (‘de korte lijnen’), de professionele aanpak bij de inzet en de kennis en vaardigheden van het flexteam (zeer) hoog gewaardeerd.

Het overgrote deel van de afnemers (90%) geeft aan dat hun aanvraag voor inzet door het flexteam wordt gehonoreerd; in 10% van de gevallen wordt door het flexteam “nee” verkocht.  De positieve beoordeling van de flexteams door de afnemers hangt mede samen met de mate waarin het flexteam ook feitelijk inzet kan plegen op de gewenste momenten (derhalve geen aanvraag afwijst) en de mate waarin zij meedenken of een alternatief kan worden gevonden indien inzet van het flexteam toch niet mogelijk is.

De toegevoegde waarde van de flexteams komt ook naar voren in de cijfermatige beoordeling van hun inzet. Bijna de helft van de basisteams en districtsrecherche (46%) beoordeelt de bijdrage van het flexteam als goed tot zeer goed; zij geven een 8 of hoger voor de inzet van de flexteams. Ook wijzen basisteams en districtsrecherche vaak op het enthousiasme van het flexteam, de gerichtheid op samenwerking en de focus op het behalen van resultaat.

Het onderzoek wijst, in concluderende zin, uit dat flexteams een herkenbare, toegevoegde waarde leveren aan het regulier functioneren van basisteams en districtsrecherche om flexibeler, probleemgericht en slagvaardiger te kunnen optreden. Aandachtspunten zijn de beschikbaarheid van voldoende capaciteit voor het flexteam, de balans tussen inzet voor toezicht en handhaving en voor opsporing en de zichtbaarheid van het flexteam binnen de politieorganisatie waarbij de successen van de aanpak van het flexteam breder geëtaleerd mogen worden.