Integratiebeleid Zeist: kleur bekennen?

Integratiebeleid Zeist: kleur bekennen?

Bij een eerste inventarisatie van het thema ‘integratie’ constateerde de Rekenkamercommissie van Zeist dat de gemeente op het terrein van integratie geen specifiek doelgroepenbeleid hanteerde en dat financiële middelen voor de uitvoering van de Wet Inburgering kwamen te vervallen. Dit riep de vraag op hoe de gemeente Zeist bij het wegvallen van de middelen voor integratie c.q. inburgering toch invulling kan geven aan de integratie van migranten in de lokale samenleving, maar ook hoe effectief het integratiebeleid van de gemeente Zeist de afgelopen jaren is geweest. Ook drong zich de vraag op welke consequenties het wegvallen van de (financiële) middelen heeft voor de doelgroep(en) en betrokken organisaties.

BBSO heeft in opdracht van de Rekenkamercommissie Zeist een uitgebreid onderzoek verricht naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het integratiebeleid van de gemeente Zeist.

Onderzoeksaanpak

Het onderzoek kende verscheidene dataverzamelings- en analysemethoden: een beleidsdocumentenanalyse, interviews met beleidsambtenaren en wethouder, analyse van de registratie van het inburgeringsprogramma, interviews met uitvoerende professionals in het maatschappelijk middenveld en een uitgebreide veldwerkronde waarin een groot aantal interviews met niet-westerse migranten in Zeist is afgenomen.

De resultaten van het onderzoek en de onderzoeksverantwoording zijn opgenomen in de nota van bevindingen: ‘Integratie in Zeist: kleur bekennen? Nota van bevindingen van een onderzoek naar de integratie van niet-westerse allochtonen voor de Rekenkamercommissie Zeist’.

https://zeist.raadsinformatie.nl/document/4592962/1/BBSO_Integratie_Zeist_eindversie_exclusief_conc-aanbev_22_juli

De Rekenkamercommissie heeft de bevindingen verwoord in een bestuurlijke nota en deze in de vorm van een nieuwsbrief uitgebracht. Deze bevat de hoofdconclusies die de Rekenkamercommissie naar aanleiding van het onderzoek aan de Raad en het College willen meegeven.

https://zeist.raadsinformatie.nl/document/4592961/1/Bestuurlijke_nota_integratie_onderzoek_25_september_2013_definitief