Ruimte voor ontmoeting in wijkcentra; evaluatie Wijkatelier

Ruimte voor ontmoeting in wijkcentra; evaluatie Wijkatelier

De rol van wijkcentra voor sociale cohesie en inclusie

In september 2020 is door de gemeenteraad van Nijmegen het beleidskader Ruimte voor ontmoeting vastgesteld. Dit beleidskader weerspiegelt de ambitie van de gemeente om sociale cohesie, inclusie en maatschappelijke activering te stimuleren. Dit kan via inwonersactiviteiten en ontmoetingen in onder meer de gemeentelijke wijkcentra. Om deze ambitie te kunnen invullen, is het relevant om hierin werkzame en mogelijk overdraagbare factoren te beoordelen. Belangrijke aandachtspunten zijn vragen op het gebied van zeggenschap, samenwerking tussen inwoners en partijen, regelruimte en coaching van de inwoners en vrijwilligers binnen de wijkcentra. Een belangrijke vraag is ook of, en zo ja onder welke condities dit streven op meerdere locaties kan worden gerealiseerd.

Werkzame en overdraagbare factoren in (mede)beheer wijkcentra

De gemeente wilde deze vragen mede beantwoorden door de opzet, uitvoering en ontwikkelingen in het Wijkatelier in Lindenholt te evalueren. Het Wijkatelier is het eerste en enige inclusieve wijkcentrum in Nijmegen met een vorm van medebeheer door inwoners. Men krijgt daarbij ondersteuning van een sociaal coördinator vanuit een welzijnsorganisatie (Bindkracht10). In het evaluatierapport van BBSO wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen van het Wijkatelier en een advies gegeven over werkzame en overdraagbare factoren van deze aanpak die mogelijk toepasbaar zijn voor andere wijkcentra in Nijmegen.

Evaluatie Wijkatelier Lindenholt Nijmegen (BBSO)