Schuldhulpverlening gemeente Zaltbommel

Schuldhulpverlening gemeente Zaltbommel

Onderzoek schuldhulpverlening Zaltbommel

De schuldenproblematiek van mensen is een ernstig maatschappelijk probleem, want financiële problemen en langdurige armoede hebben veel negatieve gevolgen: zij leven minder gezond, hun sociale netwerk wordt kleiner en ze zijn minder in staat datgene te doen wat op de langere termijn goed is voor hen.
Ook in Zaltbommel is sprake van armoede en schulden. De Bommelerwaard is een regio met relatief veel praktisch geschoolde inwoners en een aanbod van relatief vaak lager geschoold werk. Dat leidt er toe dat een deel van de werkenden een inkomen rond of net boven het sociaal minimum heeft.

Dit vraagt om een adequate schuldhulpverlening binnen de gemeente, in preventieve en oplossende zin. De zorgplicht van de gemeente op dit terrein is sinds de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) op 1 juli 2012 wettelijk ingebed. Het doel van deze wet is het voorkomen en wegnemen van schuldenproblematiek als drempel om te participeren in de samenleving.

De rekenkamercommissie heeft in dit kader een onderzoek door BBSO laten uitvoeren naar het beleid en de uitvoering van de schuldhulpverlening in Zaltbommel en naar de wijze waarop preventie en vroegsignalering worden aangepakt. Met dit inzicht wil de rekenkamercommissie de gemeenteraad ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende rol.

https://www.raadzaltbommel.nl/rekenkamercommissie/onderzoek-en-publicaties