Schuldhulpverlening Venlo, opvolgingsonderzoek

Schuldhulpverlening Venlo, opvolgingsonderzoek

Opvolgingsonderzoek Schuldhulpverlening gemeente Venlo

De Rekenkamer Venlo heeft tot taak de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid te onderzoeken. Het doel van de rekenkamer is om vanuit een onafhankelijke positie de gemeenteraad te ondersteunen in zijn kaderstellende (beleidsvormende) en controlerende rol.

De rekenkamer van Venlo heeft in december 2019 het rapport van BBSO en de RKc over schuldhulpverlening in Venlo opgeleverd. In het nawoord heeft zij aangegeven bij de opstelling van de Onderzoeksagenda 2021 te bekijken of zij de raad van dienst kan zijn met een vervolgonderzoek naar de schuldhulpverlening.

In het afgelopen jaar is schuldhulpverlening en het rapport van de rekenkamer op enkele momenten onderwerp van bespreking geweest in de raad. Het college van B&W heeft in de jaarrekening 2020 gerapporteerd over de afhandeling van de aanbevelingen die de rekenkamer over de aanpak van schuldhulpverlening in Venlo heeft geformuleerd. De rapportage geeft voor de rekenkamer aanleiding om inderdaad een opvolgingsonderzoek naar de schuldhulpverlening uit te voeren. De centrale vraag is hoe de door de raad vastgestelde aanbevelingen van het rekenkameronderzoek zijn uitgevoerd.

In de zomer van 2021, ruim anderhalf jaar na het verschijnen van het oorspronkelijke rapport, heeft de rekenkamer opnieuw naar de schuldhulpverlening gekeken met een zogenaamd opvolgingsonderzoek. Rekenkamers doen van tijd tot tijd dergelijk onderzoek, met als voornaamste doel om vast te stellen of de door de gemeenteraad vastgestelde aanbevelingen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. BBSO heeft dit onderzoek in nauwe samenwerking met de Rekenkamer uitgevoerd.

https://www.venlo.nl/sites/default/files/2021-12/Opvolgingsonderzoek%20Schuldhulpverlening%20rekenkamer%20Venlo.pdf