Transitie sociaal domein

Transitie sociaal domein

De gemeente Nijmegen is net als andere gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van taken binnen het sociaal domein. Bij de drie hoofdthema’s van het sociaal domein gaat het om participatie, maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulp. De Rekenkamer van Nijmegen heeft BBSO gevraagd onderzoek te doen naar de informatievoorziening inzake de WMO en de Jeugdhulp. Het betreft geen onderzoek naar de mate waarin de gewenste effecten worden bereikt. De focus ligt op wat daaraan vooraf gaat: zijn de doelstellingen van het beleid duidelijk en meetbaar, worden de resultaten gemonitord en verantwoord? Het op orde hebben van deze onderdelen is de randvoorwaarde om (later) als college en raad onderbouwde uitspraken te kunnen doen in hoeverre de inspanningen het gewenste resultaat opleveren en of er al dan niet aanleiding is om het ingezette beleid bij te sturen. Dat de gemeentelijke uitgaven aan maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp een kwart van de totale gemeentelijke begroting beslaan, maakt dit onderzoek extra relevant. De Rekenkamercommissie van de gemeente Nijmegen heeft BBSO gevraagd dit onderzoek uit te voeren naar de informatievoorziening omtrent de Wmo en Jeugdhulp. Met de informatie die hiertoe gestructureerd is verzameld en geanalyseerd, kan de gemeenteraad beter ‘sturen op zorg’. De resultaten van dit onderzoek staan in het rapport Sturen op zorg en het bijlagenboek dat daarbij hoort.

Om de raadsleden van de gemeente naast het rapport ook een handzaam instrument te bieden om de grote hoeveelheid informatie snel te kunnen beoordelen, is de door BBSO verzamelde informatie opgenomen in een overzichtelijke en bruikbare digitale tool. Deze webapllicatie, onder de noemer ‘Lokale Zorgmeter’, is samen met Gloedonline ontwikkeld en helpt de gemeenteraad om zijn controlerende taak uit te voeren. Met de tool kan men snel en eenvoudig zoeken naar beleidspijlers, doelstellingen, indicatoren, resultaten en verworven inzichten. Deze tool is te vinden op: www.lokalezorgmeter.nl