Verbetering leefbaarheid wijk de Valuwe in Cuijk

Verbetering leefbaarheid wijk de Valuwe in Cuijk

De wijk de Valuwe in Cuijk -zijnde de eerste uitbreidingswijk van de gemeente- dreigde zich in de jaren negentig te ontwikkelen tot een ‘probleemwijk’. Om die ontwikkeling te stoppen is, nadat eerst de wijkraad en bewoners van de wijk zelf succesvol het initiatief hebben genomen, een revitaliseringprogramma opgezet. In dit programma richt men zich op de verbetering van de kwaliteit van de woningen en van de openbare ruimte, het doorbreken van de eenzijdigheid van de woningvoorraad via sloop, verkoop van bestaand bezit en nieuwbouw en op het bijstaan van bewoners in het versterken van hun maatschappelijke mogelijkheden. In dat kader is op basis van het opgestelde Masterplan Revitalisering De Valuwe een pakket aan fysieke en sociale maatregelen doorgevoerd.

BBSO heeft – in opdracht van Wijkraad De Valuwe, de gemeente Cuijk en Woningcorporatie Mooiland – naar aanleiding van deze revitalisering een enquête onder alle inwoners van de wijk De Valuwe gehouden. Kernvraag van de enquête was: “Hoe beoordeelt u als inwoner de leefbaarheid in de wijk?” In de vragenlijst kwamen zes onderwerpen aan bod: het imago van de wijk, de veiligheid, de zorg en leefsfeer, de invloed van de wijkbewoners, het ‘zich thuis voelen’ in de wijk, en de toegankelijkheid/bereikbaarheid van de wijk.

De fysieke en sociale revitalisering van de wijk is het product van de samenwerking tussen bewoners en verschillende organisaties. Naast het door middel van de enquête vastgestelde leefbaarheidsoordeel van de bewoners, zijn aanvullende interviews afgenomen met sleutelpersonen van organisaties die bij de leefbaarheid van de wijk betrokken zijn. Er zijn gesprekken gevoerd met (vertegenwoordigers van): wijkraad de Valuwe, woningcorporatie Mooiland, gemeente Cuijk, de (voormalig) projectleider sociale revitalisering, de wijkmeester, jongerenwerk Sociom, opbouwwerk Sociom, vrouwencentrum Safina, bestuur van de Turkse moskee, buurtbemiddeling, directie basisschool en de politie.

Geconcludeerd kan worden dat – door de revitalisering en de inzet vanuit de sociale agenda – op een aantal thema’s vooruitgang is geboekt. De wijk staat er in verschillende opzichten beter voor dan vóór de start van de revitalisering, zo’n tien jaar geleden. De stuurgroep Revitalisering en de werkgroep Sociaal in de wijk kunnen op basis van het onderzoek een plan van aanpak opstellen om de verbeterpunten uit het onderzoek ook daadwerkelijk te realiseren.