Zicht op de uitvoering Wmo

Zicht op de uitvoering Wmo

Dagbesteding vanuit de Wmo in de gemeente Voorst

Maatschappelijke ondersteuning in gemeenten

De gemeentelijke taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning zijn per januari 2015 veranderd en uitgebreid. De verandering vloeit voort uit de inwerkingtreding van de Wmo 2015. Deze legt in vergelijking met de ‘oude’ Wmo meer de nadruk op eigen regie en zelfredzaamheid van burgers. De uitbreiding hangt samen met decentralisatie van taken die voorheen uit bijvoorbeeld de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) werden gefinancierd. Eén van de taken waar de gemeente in het kader van de Wmo nu verantwoordelijk voor is betreft de dagbesteding.

Dagbesteding in de gemeente Voorst

Uit onderzoek van BBSO komt naar voren dat de gemeente Voorst meer en tijdig inzicht dient te krijgen in de zorgbehoeften en behoefte aan sociale contacten van de groeiende groep oudere inwoners. Belangrijk is ook dat Voorst meer handvatten krijgt om de kwaliteit van geleverde zorg in de vorm van dagbesteding te toetsen. Komen tot een goede spreiding van ontmoetingsplekken over de kernen is eveneens van belang.

Deze en andere aanbevelingen doet de Rekenkamercommissie Voorst in het rapport ‘Hoe draait de dagbesteding?’ Het onderzoek is op verzoek van de Rekenkamercommissie door BBSO uitgevoerd. Eind 2016 maakten 157 Voorstenaren met een zorgindicatie gebruik van een vorm (er zijn drie categorieën: licht, middel of complex) van dagbesteding in het kader van de Wmo; bijna driekwart van hen was ouder dan 70 jaar.
Voorst heeft bij twintig zorgaanbieders dagbesteding ingekocht variërend van Stichting Mens en Welzijn tot Zorggroep Apeldoorn en van Zorgboerderij Daarom tot Tactus verslavingszorg. Het aanbod aan dagbestedingsactiviteiten is volgens de Rekenkamercommissie groter en gevarieerder geworden en ook de indicatiestelling is verbeterd.
In het onderzoek van BBSO wordt ook aangegeven dat het toekomstgericht denken over de zorgbehoeften van ouderen meer aandacht vraagt. Dit kan door het inzetten op preventie en samenwerking tussen alle betrokken partijen en instanties. Burgers moeten ook alert zijn op gedrag van ouderen dat op eventuele problemen kan wijzen. De Rekenkamercommissie adviseert de gemeente op basis van het onderzoek daar waar mogelijk dagbesteding vanuit de Wmo en arbeidsmatige dagbesteding vanuit de Participatiewet te combineren.

Het rapport over dagbesteding in de gemeente Voorst kunt u hier downloaden: Hoe draait de dagbesteding?